//
archives

Archive for

Pengertian Bid’ah

Oleh : A Dani Permana Setelah membahas masalah As Sunnah tersebut maka kini sampailah pada pembahasan mengenai bid’ah. Hal yang ditekankan pada pembahasan disini mengenai makna bid’ah, pengertian bid’ah yang dinilai Nabi sholallahu ‘alaihi wasallam sebagai kesesatan dalam agama. Para ahli telah banyak mendefisinikan arti atau makna bid’ah meskipun terjadi perbedaan lafalnya yang kemudian menyebabkan … Continue reading

Pengertian As Sunnah

Oleh : A Dani Permana Para ulama memberikan definisi sunnah ini dari berbagai macam sudut pandangan baik secara etimologis dan termonologis, dan ditinjau dari sudut ilmu fiqh dan ilmu hadist dan sebagainya. Pengertian tersebut diantaranya: a.        Pengertian Sunnah secara etimologis adalah perilaku atau cara berperilaku yang dilakukan, baik cara yang terpuji maupun yang tercela. Pengertian … Continue reading

Pembahasan Tentang Iman

HAKEKAT IMAN Allah SWT berfirman dalam surah Al-Anfal : 2-4 yang artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang jika disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan pabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, bertambahlah iman mereka (karenanya) dan kepada Tuhanlah mereka bertawakkal, (yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan yang menafkahkan sebagian dari rizki yang kami … Continue reading

Haji

Bab 1: Wajib Haji dan Keutamaannya, dan Firman Allah, “Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”(Ali Imran: 97) 750. Abdullah bin Abbas r.a. berkata, “Al-Fadhl bin Abbas mengiringi Rasulullah, lalu datang … Continue reading

Apabila Allah Menginginkan Kebaikan

Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang maka dia diberi pendalaman dalam ilmu agama. Sesungguhnya memperoleh ilmu hanya dengan belajar. (HR. Bukhari) Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan” (al-Mujaadilah: 11), dan, “Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan.”(‘Thaahaa: 114)

Zakat dan Sedekah

Bab 1: Diwajibkannya Zakat Dan Firman Allah, “Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat.” (a1-Baqarah: 110) Ibnu Abbas r.a. berkata, “Aku diberitahu oleh Abu Sufyan r.a., lalu ia menyebutkan hadits Nabi. Ia mengatakan, ‘Nabi menyuruh kita supaya mendirikan shalat, menunaikan zakat, silaturahmi (menghubungi keluarga), dan afaf ‘menahan diri dari perbuatan buruk’.’”[1] 698. Abu Hurairah r.a. mengatakannya bahwa … Continue reading

Hadits-hadits Pengurusan Jenazah

Bab Ke- 1: Mengenai Jenazah dan Orang Yang Akhir Ucapannya. “Laa Ilaaha Illallah” Ditanyakan kepada Wahab bin Munabbih, “Bukankah laa ilaaha illallah itu merupakan kunci surga?” Wahab menjawab, “Benar, tetapi tidak dinamakan kunci kalau tidak mempunyai gigi. Jadi, jika kamu datang dengan membawa kunci bergigi tentu kamu akan dibukakan, dan jika tidak demikian, pasti tidak … Continue reading

Sujud Sahwi

Bab Ke-1: Sujud Sahwi Apabila Berdiri dari Rakaat Kedua Shalat Fardhu (Tanpa Duduk Tasyahud Awal) (Aku berkata, “Dalam bab ini Imam Bukhari meriwayatkan dengan isnadnya hadits Abdullah bin Buhainah yang tercantum pada nomor 449 di muka.”) Bab Ke-2: Apabila Melakukan Shalat Lima Rakaat (Aku berkata, “Dalam bab ini Imam Bukhari meriwayatkan dengan isnadnya hadits Ibnu … Continue reading

Boookmark Me

Bookmark and Share

Googlebot

SEO Monitor

Powered by  MyPagerank.Net

Readers

Advertisements